Stadgar efter 21a Kongressen - Artikel 16 - 19

Artikelindex

Artikel 16
Arbetsgrupper
Riksförbundets styrelse kan bilda arbetsgrupper att arbeta med olika frågor och arbetsuppgifter. Grupperna betraktas som stödgrupper till styrelsens arbete. Riksförbundets styrelse kan tillsätta en kommitté som består av representanter för förbundets olika grupper, vilken i samarbete med styrelsen, har ansvaret för kontrollen av valprocesserna i förbundets medlemsföreningar.
Kvinnogruppen har en egen styrelse.

Artikel 17
Grekiska Kulturhuset i Stockholm
Riksförbundets styrelse ombesörjer att Stiftelsen "GREKISKA KULTURHUSET i STOCKHOLM" fungerar korrekt och bidrar till utvecklingen av dess verksamhet.

Artikel 18
Riksförbundets ekonomi består av:
1. medlemsavgiften
2. bidrag från myndigheter och organisationer.
3. gåvor och inkomster från Riksförbundets aktiviteter.
4. andra inkomster som inte står i motsats mot Riksförbundets mål.

Artikel 19
Uteslutning av medlem
En förening eller kommun som är Riksförbundets medlem kan uteslutas om dess aktiviteter står i strid med Riksförbundets mål och bryter mot dess stadgar. Om antalet medlemmar i föreningen eller kommunen har sjunkit under 10. Styrelsen fattar uteslutningsbeslutet, vilket skall underställas kongressen för godkännande.