Stadgar efter 21a Kongressen - Artikel 7 - 8

Artikelindex

Artikel 7
Riksförbundets organ är:
1. Kongressen, (Synédrio), som är högsta beslutande organ och fattar Riksförbundets policybeslut.
2. Styrelsen (Diikitiko Simvoulio, DS).
3. Revisorer (Exelengtiki Epitropi, EE).

Artikel 8
Ordinarie Kongressen
1. Ordinarie Kongress hålls vartannat år under april månad. Kallelse till medlemmarna måste skickas 3 månader i förväg.
2. Varje medlem, förening eller kommun, har rätt att skicka ett antal representanter till Kongressen , beroende på antal medlemmar som röstade vid val av representanter till Kongressen och enligt följande regel: för mellan 10-20 röstande medlemmar väljs en representant och en för varje åtföljande tjugotal.
3. Föreningens eller kommunens representanter måste väljas av föreningsstämman och med proportionellt valsystem. Rätt att rösta och bli vald som representant till Kongressen har alla som är medlemmar och har erlagt årsavgiften.
4. Föreningarnas årsmöten för val av representanter till Riksförbundets Kongress skall äga rum mellan 1 februari och 30 mars. Medlemsföreningens eller kommunens styrelse kallar föreningens medlemmar och Riksförbundet skriftligt, minst 15 dagar i förväg och meddelar datum, plats, tid för val, liksom datum för registrering av medlemmar, sista datum för registrering för deltagande i valet samt om rätten att bli vald.
5. Föreningens eller kommunens val av representanter till Riksförbundets Kongress sköts av en valkommission. Varje grupp i föreningen eller lista som deltar i representantskapsvalet har rätt att utse representanter i valkommissionen och delta i dess arbete med lika många medlemmar.
6. Till val av representanter på Riksförbundets Kongress är det inte tillåtet att rösta genom fullmakt.
7. En förening eller kommun får skicka representanter till Kongressen om minst 10 av dess medlemmar har röstat vid representantskapsvalet. Om färre än 10 har röstat får de valda delta i Kongressen som observatörer.
8. Kongressen är beslutsmässig om minst 50% + 1 av stadgeenligt valda representanter är närvarande.
9. Rösträtt har representanter från kommuner och föreningar som är/blev Riksförbundets medlemmar senast två månader före Kongressen. Rätt att rösta har endast närvarande valda representanter, medan rätt att bli valda har alla stadgeenligt valda representanter till Kongressen.
10. Ordinarie medlemmar i den avgående styrelsen deltar i Kongresserna endast i debatten.
11. Underlag för beslut av Kongressen skickas till representanterna minst 15 dagar i förväg.