Stadgar efter 21a Kongressen - Artikel 13 - 15

Artikelindex

Artikel 13
Styrelsen (Diikitiko Simvoulio, DS)
1. Styrelsen består av 9 medlemmar och väljs av Kongressen på två år.
2. Under styrelsens första sammankomst väljs genom hemliga val och absolut majoritet: en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, ansvariga för utbildning, kultur, kvinnofrågor, idrott, tidskriften, kulturhuset och kontaktman med de Grekiska Ungdomarnas Riksförbund.
3. Styrelsen håller ordinarie sammanträde minst varannan månad.
4. Styrelsen sammankallas av ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren.
5. Styrelsen sammanträder i plenum om minst 5 av dess medlemmar är närvarande.
6. Styrelse sammanträdet leds av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren eller den till åldern äldste av styrelsemedlemmarna.
7. Sammanträdes protokoll förs av sekreteraren eller en annan medlem som utses av styrelsen vid det aktuella sammanträdet.
8. Suppleanterna deltar vid styrelsesammanträde, men har endast rösträtt när de ersätter en ordinarie medlem.
9. Riksförbundets styrelse granskar och beslutar om medlemsföreningar eller kommuner uppfyller de gällande stadgarnas villkor för val av representanter. Styrelsen har rätt att närvara vid föreningens eller kommunens årsmöte samt möte för val av representanter, dels om detta anses vara nödvändigt, dels om åtminstone en styrelsemedlem har begärt det.
10. Styrelsen granskar och beslutar om eventuella invändningar och upprättar en lista över representanter, vilka bildar den preliminära Kongressen. Invändningar till Förbundets Kongress skall vara Styrelsen till handa senast två veckor innan Kongressen skall äga rum (dvs till Styrelsens sista sammanträde). I annat fall kommer inte invändningarna att behandlas vid Kongressen.
11. Styrelsen har möjlighet att bilda ett presidium, vars befogenheter fastställs genom en intern ordningsstadga, som beslutas av styrelsen vid ett ordinarie sammanträde och gäller till nästa ordinarie Kongress.
12. Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin.

Artikel 14
Riksförbundets styrelse får vid behov bjuda in alla intresserade till ett rådgivande möte.

Artikel 15
Revisorer (Exelengtiki Epitropi, EE)
Revisorsgruppen består av tre medlemmar som väljs av Kongressen. Gruppen väljer en ordförande som är sammankallande. EE granskar räkenskaperna var sjätte månad och publicerar rapporten i Riksförbundets tidskrift samt presenterar revisionsberättelse vid Kongressen.