Stadgar efter 21a Kongressen - Artikel 9 - 12

Artikelindex

Artikel 9
Extra Kongress kan sammankallas:
1. om majoriteten av Riksförbundets styrelsemedlemmar begär detta, d.v.s. 5 av 9.
2. om 50% + 1 av Riksförbundets medlemmar genom allmänt medlemsmöte begär detta.
3. Kongressen sammankallas av Riksförbundets styrelse inom tre månader från det datum som ansökan med de frågor som ska tas upp har lämnats in.
4. vid en Extra Kongress representeras Riksförbundets medlemmar genom de personer som valdes vid ordinarie föregående Kongress och vid förhinder genom valda suppleanter.

Artikel 10
Kongressens uppgifter:
1. en övergångsstyrelse granskar eventuella invändningar. Övergångsstyrelsens beslut är bindande för Extra Kongressens slutgiltiga sammansättning. Riksförbundets styrelse anför Kongressen tills Kongressen ha valt ett presidium.
2. Kongressen tar del och fastställer styrelsens redovisning och beslutar i fråga om revisionsberättelse.
3. röstar (godkänner) eller ändrar Riksförbundets stadgar. Stadgeändringar kan beslutas med två tredjedelsmajoritet (2/3) av närvarande representanter.
4. väljer Riksförbundets styrelse (DS) och revisorer (EE).

Artikel 11
Valsystem
1. Riksförbundets organ väljs med enkel majoritet liksom suppleanter.
2. Under andra dagen på Kongressen upprättas vallistor som lämnas in till presidiet, undertecknade av listans ledare. Presidiet kontrollerar att kandidaterna och listan är stadgeenliga.
3. Faktorn för fördelning av varje plats fastställs genom att dela antalet giltiga röstsedlar med antal platser. Under första omgången fördelas platserna mellan de som har uppnått faktorn. Under andra omgången fördelas återstående platser mellan de listor som har flest återstående icke-fördelade röster. Om överblivna röster mellan två listor är lika stora tilldelas platsen till den lista som har fått flest röster. Vid jämnt antal röster lottas platsen mellan dem. Detta görs av valkommittén.
4. Om en styrelsemedlem avgår ersätts den av nästa person från samma lista.
5. Valsedlarna får inte innehålla partinamn.

Artikel 12
Valkommitté
1. Valet sköts av en valkommitté som består av fem personer som väljs av Kongressen med enkel majoritet. Alla listor som deltar i valet har rätt att utse egna observatörer.
2. Kommittén väljer en ordförande och en sekreterare.
3. Valet grundar sig på röster av närvarande valda representanter som utgör den slutgiltiga sammansättningen av Kongressen.
4. Kommittén upprättar ett protokoll av valresultatet som undertecknas av samtliga kommittémedlemmar och överlämnas till ledaren för den lista som har fått flest röster.
5. Invändningar mot giltigheten av val till Riksförbundets organ undersöks utan dröjsmål av Kongressen valkommitté.