Το καταστατικό μετά από το 21ο Συνέδριο

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 15.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Είναι 3-μελής και εκλέγεται από το Συνέδριο. Εκλέγει πρόεδρο που έχει την ευθύνη της σύγκλισής της. Διενεργεί οικονομικό έλεγχο κάθε 6 μήνες, ο οποίος δημοσιεύεται στο περιοδικό της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης, παρουσιάζει και οικονομική έκθεση στο Συνέδριο.

Άρθρο 16.
Επιτροπές της Ομοσπονδίας:
Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές για την αντιμετώπιση των διάφορων θεμάτων και τομέων δουλειάς. Οι επιτροπές είναι βοηθητικά όργανα του Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ. Επίσης, μπορεί να ορίζει αντιπροσωπευτική επιτροπή από τις παρατάξεις που σε συνεργασία με το Δ.Σ έχει την ευθύνη του ελέγχου των εκλογικών διαδικασιών στις Κοινότητες/Συλλόγους. Η Επιτροπή Γυναικών έχει δικό της Δ.Σ.

Άρθρο 17.
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Στοκχόλμης:
Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ μεριμνά για την σωστή λειτουργία του Ιδρύματος ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ” και συμβάλλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 18.
Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η συνδρομή των μελών. 2. Ενισχύσεις από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.
3. Δωρεές και πόροι από εκδηλώσεις της ΟΕΣΚΣ.
4. Οποιοδήποτε άλλο μέσο που θεωρείται ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της ΟΕΣΚΣ.

Άρθρο 19.
Διαγραφή μέλους της Ομοσπονδίας:
Είναι δυνατή η διαγραφή Συλλόγου/Κοινότητας μέλους της ΟΕΣΚΣ, όταν με τη δράση του αντιστρατεύεται τους σκοπούς της και παραβαίνει το Καταστατικό της. Όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου/Κοινότητας μειωθεί κάτω από το 10. Η διαγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ., πρέπει όμως να εγκριθεί από το Συνέδριο.

Άρθρο 20.
Διάλυση της Ομοσπονδίας Διαλύεται αυτοδικαίως όταν οι Σύλλογοι/Κοινότητες μέλη της μειωθούν σε 2 ή όταν αυτό αποφασιστεί από το Συνέδριο με πλειοψηφία 3/4, οπότε αποφασίζεται και η τύχη των περιουσιακών της στοιχείων.

Άρθρο 21.
Σύλλογος/Κοινότητα μέλος της Ομοσπονδίας δικαιούται να αποχωρήσει από αυτήν κατόπιν υποβολής εγγράφου αίτησης η οποία θα συνοδεύεται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου/Κοινότητας σχετικά με την αποχώρησή του.

Άρθρο 22.
Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού και η ομαλή λειτουργία του επαφίεται στην καλή θέληση και το πνεύμα συνεργασίας όλων των Συλλόγων/Κοινοτήτων της Ομοσπονδίας.

 

Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στη Συνδιάσκεψη της Ομοσπονδίας στις 31 του Οκτώβρη του 1976, συμπληρώθηκε στο 3ο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ στις 6 του Μάη 1978, στο 4ο Συνέδριο στις 17 και 18 Νοέμβρη 1979, στο 5ο Συνέδριο στις 23 και 24 του Μάη 1981, στο 6ο Συνέδριο στις 21 και 22 Μάη 1983, στα καταστατικά Συνέδρια της ΟΕΣΚΣ στις 29 του Νοέμβρη 1986 και στο καταστατικό Συνέδριο στις 10 του Μάη 1991.

 

 

 

 

Διορθώθηκε στο 11ο Συνέδριο στις 25 του Απρίλη 1993. Τροποποιήθηκε στο 12ο Συνέδριο στις 8 και 9 του Απρίλη 1995.
Αλλαγές έγιναν στο 13ο Συνέδριο στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 1997.
Αλλαγές έγιναν στο 17ο Συνέδριο στις 16 και 17 Απριλίου 2005.
Αλλαγές έγιναν στο 18° Συνέδριο στις 28 και 29 Απριλίου 2007.
Αλλαγές έγιναν στο 19° Συνέδριο στις 2 και 3 Μαϊου 2009.
Αλλαγές έγιναν στο 21ο Συνέδριο στις 5 και 6 Απριλίου 2014.