Το καταστατικό μετά από το 21ο Συνέδριο

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 9.

Το έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται:
1. Όταν το αποφασίζει η πλειοψηφία όλων των μελών του Δ.Σ., δηλ. 5 από τους 9.
2. Όταν το ζητήσουν το 50%+1 των Συλλόγων/Κοινοτήτων μελών της ΟΕΣΚΣ, με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεών τους.
3. Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Συνέδριο το αργότερο μέσα σε τρείς μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης με τα συγκεκριμένα θέματα.
4. Οι αντιπρόσωποι των εκτάκτων Συνεδρίων είναι οι ίδιοι με αυτούς του προηγούμενου τακτικού Συνεδρίου, με τυχόν αλλαγές λόγω απουσιών με τους αναπληρωματικούς.

Άρθρο 10.
Αρμοδιότητες του Συνεδρίου:
1. Το καταρχήν σώμα εξετάζει τις ενστάσεις, που τυχόν υπάρχουν. Οι αποφάσεις του σώματος είναι δεσμευτικές για τη συγκρότηση του τελικού σώματος του Συνεδρίου. Τη διεύθυνση των εργασιών έχει το Δ.Σ. έως ότου το τελικό σώμα εκλέξει προεδρείο.
2. Ακούει και κρίνει την έκθεση δράσης του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
3. Ψηφίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό της ΟΕΣΚΣ. Για την ψήφιση ή τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκόμενων συνέδρων. Προτάσεις για καταστατικές αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτά στην ΟΕΣΚΣ 15 μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου για να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο σώμα.
4. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 11.
Εκλογικό Σύστημα:
1. Η εκλογή των οργάνων της ΟΕΣΚΣ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, κατά τον ίδιο δε τρόπο γίνεται και η εκλογή των αναπληρωματικών.
2. Με την έναρξη των εργασιών της δεύτερης μέρας, σχηματίζονται ψηφοδέλτια και καταθέτονται στο προεδρείο του Συνεδρίου υπογεγραμμένα από τον επικεφαλής του εκάστοτε συνδυασμού. Το προεδρείο ελέγχει την νομιμότητα των υποψηφίων και των ψηφοδελτίων.
3. Το εκλογικό μέτρο της έδρας καθορίζεται από το πηλίκο του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών. Η διανομή της πρώτης κατανομής γίνεται μεταξύ των ψηφοδελτίων που κάλυψαν το εκλογικό μέτρο. Στη δεύτερη κατανομή μοιράζεται το υπόλοιπο των εδρών στα μεγαλύτερα υπόλοιπα των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισαρίθμων υπολοίπων μεταξύ δύο ψηφοδελτίων η έδρα δίνεται στο πλειοψηφόν ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η έδρα κληρώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ενός συμβούλου τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος του συνδυασμού του.
5. Τα ψηφοδέλτια δε χρησιμοποιούν κομματικούς τίτλους.

Άρθρο 12.
Εφορευτική Επιτροπή:
1. Την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών αναλαμβάνει πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται αναλογικά από το Συνέδριο. Δικαίωμα παρατηρητών έχουν όλα τα ψηφοδέλτια που παίρνουν μέρος στις εκλογές.
2. Εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα.
3. Οι εκλογές διεξάγονται με βάση τους παρόντες αντιπροσώπους του τελικού σώματος του Συνεδρίου.
4. Συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίνεται στον επικεφαλής του συνδυασμού που πλειοψήφησε.
5. Ενστάσεις για την εγκυρότητα των εκλογών για τα όργανα της ΟΕΣΚΣ, εξετάζονται αυτοστιγμής από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Άρθρο 13.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.):
1. Το Δ.Σ. είναι 9-μελές και εκλέγεται από τα Συνέδριο για δύο χρόνια.
2. Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνους εκπαίδευσης, πολιτιστικών, γυναικών, αθλητισμού, Τύπου, Πολιτιστικής Στέγης και σύνδεσμο με την Ελληνική Ομοσπονδία Νέων Σουηδίας.
3. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο.
4. Το Δ.Σ. το καλεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.
5. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον μέλη του.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κρατούνται από τον Γραμματέα ή άλλον σύμβουλο που καθορίζει το συμβούλιο στη δοσμένη συνεδρίαση.
8. Οι αναπληρωματικοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη.
9. Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ κρίνει και αποφασίζει αν οι Σύλλογοι/Κοινότητες μέλη της εκπληρώνουν τους όρους του παρόντος Καταστατικού για την εκλογή των αντιπροσώπων. Έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων/Κοινοτήτων και στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή όταν τούτο ζητηθεί τουλάχιστον από ένα μέλος του Δ.Σ.
10. Το Δ.Σ. κρίνει και αποφασίζει για τυχόν ενστάσεις που υπάρχουν και συντάσσει τον κατάλογο των αντιπροσώπων που αποτελεί το καταρχήν σώμα του Συνεδρίου. Οι ενστάσεις προς το Συνέδριο μπορούν να κατατεθούν στο Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ, το αργότερο ως την τελευταία συνεδρίαση, δηλ. δύο εβδομάδες πριν. Ενστάσεις που δεν έχουν κατατεθεί ως αυτή την περίοδο, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης του Συνεδρίου.
11. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δημιουργία προεδρείου οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση και ισχύει ως το επόμενο τακτικό Συνέδριο.
12. Το Δ.Σ είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα και οικονομία της ΟΕΣΚΣ.

Άρθρο 14.
Το Δ.Σ της ΟΕΣΚΣ μπορεί να συγκαλεί όλους τους φορείς σε συμβουλευτική σύσκεψη όταν το κρίνει αναγκαίο.