Το καταστατικό μετά από το 21ο Συνέδριο

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 1.
Ονομασία:
Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Άρθρο 2.
Έδρα της ΟΕΣΚΣ είναι η Στοκχόλμη.

Άρθρο 3.
Σκοποί της ΟΕΣΚΣ είναι:
1. Η διατήρηση και καλλιέργεια της εθνικής, γλωσσικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας στo πλαίσιο μιας πολυπολιτιστικής κοινωνίας στη Σουηδία και η προβολή τους.
2. Ο συντονισμός, η υποστήριξη και η προβολή του έργου των Κοινοτήτων/Συλλόγων.
3. Η εκπροσώπηση των Ελλήνων της Σουηδίας και η προώθηση των προβλημάτων τους.
4. Η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο στο κοινωνικό επίπεδο όσο και στην αγορά εργασίας για την επίτευξη της ισότητας με τον ντόπιο πληθυσμό.
5. Η αγωνιστική παρέμβαση σε θέματα εθνικού και κοινωνικού χαρακτήρα της πατρίδας μας και η προβολή τους στη Σουηδία και στο διεθνή χώρο.
6. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες για την προάσπιση της ειρήνης και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4.
Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες/Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

Άρθρο 5.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών:
1. Η συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς οργανώσεων, ατόμων της Σουηδίας και της Ελλάδας για την πραγμάτωση των σκοπών.
2. Η συνεργασία με άλλες παροικιακές οργανώσεις στη Σουηδία για την προώθηση κοινών στόχων.
3. Η συνεργασία με ελληνικές οργανώσεις στην Ευρώπη.
4. Μέσα μαζικής επικοινωνίας.
5. Η χρησιμοποίηση κάθε άλλου μέσου που θεωρείται σκόπιμο για την προώθηση των προβλημάτων μας.

Άρθρο 6.
Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται όλοι οι ελληνικοί σύλλογοι και κοινότητες της Σουηδίας που:
1. Έχουν 15 τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη και όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο.
2. Έχουν δημοκρατικό χαρακτήρα.
3. Αποδέχονται το παρόν καταστατικό.
4. Ζήτησαν με γραπτή αίτηση την είσοδό τους στην ΟΕΣΚΣ. Αρμόδιο να κρίνει την αίτηση αυτή είναι το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. το θέμα κρίνεται τελικά από το Συνέδριο, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο/ Κοινότητα.
5. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΟΕΣΚΣ. Το οικονομικό έτος της ΟΕΣΚΣ καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου. Οι Σύλλογοι/Κοινότητες μέλη της Ομοσπονδίας, πρέπει να τακτοποιούνται οικονομικά το διάστημα 1 Ιανουαρίου – 15 Δεκεμβρίου. Μαζί με τη συνδρομή, πρέπει να αποστέλλεται στην ΟΕΣΚΣ κατάλογος των μελών του Συλλόγου/Κοινότητας με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους. Ο κατάλογος αυτός και οποιοσδήποτε άλλος που περιέχει ονόματα και διευθύνσεις μελών, είναι απόρρητος ( δεν δίδεται σε κανένα και φυλάσσεται κατάλληλα ). Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, συνοδεύονται από τον κατάλογο των μελών που ψήφισαν με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους. Οι Σύλλογοι/Κοινότητες που δεν καλύπτουν πλήρως τα παραπάνω, εκπίπτουν από μέλη της ΟΕΣΚΣ και για να ξαναγίνουν μέλη πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής νέων μελών όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΟΕΣΚΣ.
6. Τα μέλη των Συλλόγων/Κοινοτήτων δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη άλλου Συλλόγου/Κοινότητας που είναι μέλος της ΟΕΣΚΣ.
7. Μέλη στην ΟΕΣΚΣ γίνονται μόνο ένας Σύλλογος/Κοινότητα σε κάθε Δήμο της Σουηδίας. Εξαιρούνται οι Δήμοι: Gislaved, Anderstorp, Helsingborg που έχουν δύο και Στοκχόλμης που έχει τρεις (Στοκχόλμης, Β. Στοκχόλμης, Ν. Στοκχόλμης).
8. Επίσης, μέλη γίνονται οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι που δρούν και υπάρχουν στη Σουηδία, μόνο ένας σύλλογος σε κάθε σουηδικό νομό.


Άρθρο 7.
Όργανα της Ομοσπονίας είναι:
1. Το Συνέδριο, που είναι το ανώτερο όργανο και καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕΣΚΣ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 8.
Τακτικό Συνέδριο:
1. Το τακτικό Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ συνέρχεται κάθε δύο χρόνια και κατά τον μήνα Απρίλη. Ο ακριβής χρόνος του Συνεδρίου πρέπει να ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη 3 μήνες νωρίτερα.
2. Κάθε Σύλλογος/Κοινότητα μέλος της ΟΕΣΚΣ, δικαιούται να έχει αντιπροσώπους στο Συνέδριο ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων. Δηλαδή: από 10-20 μέλη ένας αντιπρόσωπος και για κάθε νέα 20-άδα ένας αντιπρόσωπος.
3. Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων/Κοινοτήτων μελών της ΟΕΣΚΣ εκλέγονται αποκλειστικά σε Συνέλευση και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ έχουν όλοι όσοι είναι μέλη και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
4. Οι συνελεύσεις για τις εκλογές των αντιπροσώπων γίνονται το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων/Κοινοτήτων πρέπει να ανακοινώνουν στα μέλη τους και στην ΟΕΣΚΣ γραπτά 15 μέρες νωρίτερα την ημερομηνία, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς επίσης και την τελευταία ημερομηνία εγγραφής μελών και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόκτηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Την ευθύνη των εκλογών στους Συλλόγους/Κοινότητες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, αναλαμβάνει η εφορευτική επιτροπή. Αυτή αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων από όλες τις παρατάξεις ή τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές.
5. Στις εκλογές για αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ απαγορεύεται η ψήφιση με εξουσιοδοτήση.
6. Για να αντιπροσωπευτεί Σύλλογος/Κοινότητα στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, πρέπει στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων να ψηφίσουν το λιγότερο 10 μέλη. Αν ψηφίσουν λιγότεροι από 10, τότε οι εκλεγμένοι συμμετέχουν στο Συνέδριο σαν παρατηρητές.
7. Το Συνέδριο νομιμοποιείται όταν παρευρίσκονται το 50% + 1 των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων.
8. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων/Κοινοτήτων που έγιναν μέλη 2 μήνες πριν από το Συνέδριο. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο οι παρευρισκόμενοι νόμιμοι αντιπρόσωποι, εκλέγεσθαι, όλοι οι νόμιμα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο.
9. Τα τακτικά μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. συμμετέχουν στο επόμενο τακτικό Συνέδριο μόνο με δικαίωμα λόγου.
10. Τα υλικά του Συνεδρίου στέλνονται 15 μέρες νωρίτερα στους Συλλόγους/Κοινότητες για να τα έχουν οι αντιπρόσωποι.


Άρθρο 9.

Το έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται:
1. Όταν το αποφασίζει η πλειοψηφία όλων των μελών του Δ.Σ., δηλ. 5 από τους 9.
2. Όταν το ζητήσουν το 50%+1 των Συλλόγων/Κοινοτήτων μελών της ΟΕΣΚΣ, με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεών τους.
3. Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Συνέδριο το αργότερο μέσα σε τρείς μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης με τα συγκεκριμένα θέματα.
4. Οι αντιπρόσωποι των εκτάκτων Συνεδρίων είναι οι ίδιοι με αυτούς του προηγούμενου τακτικού Συνεδρίου, με τυχόν αλλαγές λόγω απουσιών με τους αναπληρωματικούς.

Άρθρο 10.
Αρμοδιότητες του Συνεδρίου:
1. Το καταρχήν σώμα εξετάζει τις ενστάσεις, που τυχόν υπάρχουν. Οι αποφάσεις του σώματος είναι δεσμευτικές για τη συγκρότηση του τελικού σώματος του Συνεδρίου. Τη διεύθυνση των εργασιών έχει το Δ.Σ. έως ότου το τελικό σώμα εκλέξει προεδρείο.
2. Ακούει και κρίνει την έκθεση δράσης του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
3. Ψηφίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό της ΟΕΣΚΣ. Για την ψήφιση ή τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκόμενων συνέδρων. Προτάσεις για καταστατικές αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτά στην ΟΕΣΚΣ 15 μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου για να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο σώμα.
4. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 11.
Εκλογικό Σύστημα:
1. Η εκλογή των οργάνων της ΟΕΣΚΣ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, κατά τον ίδιο δε τρόπο γίνεται και η εκλογή των αναπληρωματικών.
2. Με την έναρξη των εργασιών της δεύτερης μέρας, σχηματίζονται ψηφοδέλτια και καταθέτονται στο προεδρείο του Συνεδρίου υπογεγραμμένα από τον επικεφαλής του εκάστοτε συνδυασμού. Το προεδρείο ελέγχει την νομιμότητα των υποψηφίων και των ψηφοδελτίων.
3. Το εκλογικό μέτρο της έδρας καθορίζεται από το πηλίκο του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών. Η διανομή της πρώτης κατανομής γίνεται μεταξύ των ψηφοδελτίων που κάλυψαν το εκλογικό μέτρο. Στη δεύτερη κατανομή μοιράζεται το υπόλοιπο των εδρών στα μεγαλύτερα υπόλοιπα των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισαρίθμων υπολοίπων μεταξύ δύο ψηφοδελτίων η έδρα δίνεται στο πλειοψηφόν ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η έδρα κληρώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ενός συμβούλου τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος του συνδυασμού του.
5. Τα ψηφοδέλτια δε χρησιμοποιούν κομματικούς τίτλους.

Άρθρο 12.
Εφορευτική Επιτροπή:
1. Την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών αναλαμβάνει πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται αναλογικά από το Συνέδριο. Δικαίωμα παρατηρητών έχουν όλα τα ψηφοδέλτια που παίρνουν μέρος στις εκλογές.
2. Εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα.
3. Οι εκλογές διεξάγονται με βάση τους παρόντες αντιπροσώπους του τελικού σώματος του Συνεδρίου.
4. Συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίνεται στον επικεφαλής του συνδυασμού που πλειοψήφησε.
5. Ενστάσεις για την εγκυρότητα των εκλογών για τα όργανα της ΟΕΣΚΣ, εξετάζονται αυτοστιγμής από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Άρθρο 13.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.):
1. Το Δ.Σ. είναι 9-μελές και εκλέγεται από τα Συνέδριο για δύο χρόνια.
2. Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνους εκπαίδευσης, πολιτιστικών, γυναικών, αθλητισμού, Τύπου, Πολιτιστικής Στέγης και σύνδεσμο με την Ελληνική Ομοσπονδία Νέων Σουηδίας.
3. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο.
4. Το Δ.Σ. το καλεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.
5. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον μέλη του.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κρατούνται από τον Γραμματέα ή άλλον σύμβουλο που καθορίζει το συμβούλιο στη δοσμένη συνεδρίαση.
8. Οι αναπληρωματικοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη.
9. Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ κρίνει και αποφασίζει αν οι Σύλλογοι/Κοινότητες μέλη της εκπληρώνουν τους όρους του παρόντος Καταστατικού για την εκλογή των αντιπροσώπων. Έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων/Κοινοτήτων και στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή όταν τούτο ζητηθεί τουλάχιστον από ένα μέλος του Δ.Σ.
10. Το Δ.Σ. κρίνει και αποφασίζει για τυχόν ενστάσεις που υπάρχουν και συντάσσει τον κατάλογο των αντιπροσώπων που αποτελεί το καταρχήν σώμα του Συνεδρίου. Οι ενστάσεις προς το Συνέδριο μπορούν να κατατεθούν στο Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ, το αργότερο ως την τελευταία συνεδρίαση, δηλ. δύο εβδομάδες πριν. Ενστάσεις που δεν έχουν κατατεθεί ως αυτή την περίοδο, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης του Συνεδρίου.
11. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δημιουργία προεδρείου οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση και ισχύει ως το επόμενο τακτικό Συνέδριο.
12. Το Δ.Σ είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα και οικονομία της ΟΕΣΚΣ.

Άρθρο 14.
Το Δ.Σ της ΟΕΣΚΣ μπορεί να συγκαλεί όλους τους φορείς σε συμβουλευτική σύσκεψη όταν το κρίνει αναγκαίο.


Άρθρο 15.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Είναι 3-μελής και εκλέγεται από το Συνέδριο. Εκλέγει πρόεδρο που έχει την ευθύνη της σύγκλισής της. Διενεργεί οικονομικό έλεγχο κάθε 6 μήνες, ο οποίος δημοσιεύεται στο περιοδικό της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης, παρουσιάζει και οικονομική έκθεση στο Συνέδριο.

Άρθρο 16.
Επιτροπές της Ομοσπονδίας:
Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές για την αντιμετώπιση των διάφορων θεμάτων και τομέων δουλειάς. Οι επιτροπές είναι βοηθητικά όργανα του Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ. Επίσης, μπορεί να ορίζει αντιπροσωπευτική επιτροπή από τις παρατάξεις που σε συνεργασία με το Δ.Σ έχει την ευθύνη του ελέγχου των εκλογικών διαδικασιών στις Κοινότητες/Συλλόγους. Η Επιτροπή Γυναικών έχει δικό της Δ.Σ.

Άρθρο 17.
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Στοκχόλμης:
Το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ μεριμνά για την σωστή λειτουργία του Ιδρύματος ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ” και συμβάλλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 18.
Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η συνδρομή των μελών. 2. Ενισχύσεις από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.
3. Δωρεές και πόροι από εκδηλώσεις της ΟΕΣΚΣ.
4. Οποιοδήποτε άλλο μέσο που θεωρείται ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της ΟΕΣΚΣ.

Άρθρο 19.
Διαγραφή μέλους της Ομοσπονδίας:
Είναι δυνατή η διαγραφή Συλλόγου/Κοινότητας μέλους της ΟΕΣΚΣ, όταν με τη δράση του αντιστρατεύεται τους σκοπούς της και παραβαίνει το Καταστατικό της. Όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου/Κοινότητας μειωθεί κάτω από το 10. Η διαγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ., πρέπει όμως να εγκριθεί από το Συνέδριο.

Άρθρο 20.
Διάλυση της Ομοσπονδίας Διαλύεται αυτοδικαίως όταν οι Σύλλογοι/Κοινότητες μέλη της μειωθούν σε 2 ή όταν αυτό αποφασιστεί από το Συνέδριο με πλειοψηφία 3/4, οπότε αποφασίζεται και η τύχη των περιουσιακών της στοιχείων.

Άρθρο 21.
Σύλλογος/Κοινότητα μέλος της Ομοσπονδίας δικαιούται να αποχωρήσει από αυτήν κατόπιν υποβολής εγγράφου αίτησης η οποία θα συνοδεύεται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου/Κοινότητας σχετικά με την αποχώρησή του.

Άρθρο 22.
Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού και η ομαλή λειτουργία του επαφίεται στην καλή θέληση και το πνεύμα συνεργασίας όλων των Συλλόγων/Κοινοτήτων της Ομοσπονδίας.

 

Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στη Συνδιάσκεψη της Ομοσπονδίας στις 31 του Οκτώβρη του 1976, συμπληρώθηκε στο 3ο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ στις 6 του Μάη 1978, στο 4ο Συνέδριο στις 17 και 18 Νοέμβρη 1979, στο 5ο Συνέδριο στις 23 και 24 του Μάη 1981, στο 6ο Συνέδριο στις 21 και 22 Μάη 1983, στα καταστατικά Συνέδρια της ΟΕΣΚΣ στις 29 του Νοέμβρη 1986 και στο καταστατικό Συνέδριο στις 10 του Μάη 1991.

 

 

 

 

Διορθώθηκε στο 11ο Συνέδριο στις 25 του Απρίλη 1993. Τροποποιήθηκε στο 12ο Συνέδριο στις 8 και 9 του Απρίλη 1995.
Αλλαγές έγιναν στο 13ο Συνέδριο στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 1997.
Αλλαγές έγιναν στο 17ο Συνέδριο στις 16 και 17 Απριλίου 2005.
Αλλαγές έγιναν στο 18° Συνέδριο στις 28 και 29 Απριλίου 2007.
Αλλαγές έγιναν στο 19° Συνέδριο στις 2 και 3 Μαϊου 2009.
Αλλαγές έγιναν στο 21ο Συνέδριο στις 5 και 6 Απριλίου 2014.