Το καταστατικό μετά από το 21ο Συνέδριο - Άρθρο 7 - 8

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 7.
Όργανα της Ομοσπονίας είναι:
1. Το Συνέδριο, που είναι το ανώτερο όργανο και καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕΣΚΣ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 8.
Τακτικό Συνέδριο:
1. Το τακτικό Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ συνέρχεται κάθε δύο χρόνια και κατά τον μήνα Απρίλη. Ο ακριβής χρόνος του Συνεδρίου πρέπει να ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη 3 μήνες νωρίτερα.
2. Κάθε Σύλλογος/Κοινότητα μέλος της ΟΕΣΚΣ, δικαιούται να έχει αντιπροσώπους στο Συνέδριο ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων. Δηλαδή: από 10-20 μέλη ένας αντιπρόσωπος και για κάθε νέα 20-άδα ένας αντιπρόσωπος.
3. Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων/Κοινοτήτων μελών της ΟΕΣΚΣ εκλέγονται αποκλειστικά σε Συνέλευση και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ έχουν όλοι όσοι είναι μέλη και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
4. Οι συνελεύσεις για τις εκλογές των αντιπροσώπων γίνονται το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων/Κοινοτήτων πρέπει να ανακοινώνουν στα μέλη τους και στην ΟΕΣΚΣ γραπτά 15 μέρες νωρίτερα την ημερομηνία, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς επίσης και την τελευταία ημερομηνία εγγραφής μελών και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόκτηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Την ευθύνη των εκλογών στους Συλλόγους/Κοινότητες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, αναλαμβάνει η εφορευτική επιτροπή. Αυτή αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων από όλες τις παρατάξεις ή τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές.
5. Στις εκλογές για αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ απαγορεύεται η ψήφιση με εξουσιοδοτήση.
6. Για να αντιπροσωπευτεί Σύλλογος/Κοινότητα στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, πρέπει στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων να ψηφίσουν το λιγότερο 10 μέλη. Αν ψηφίσουν λιγότεροι από 10, τότε οι εκλεγμένοι συμμετέχουν στο Συνέδριο σαν παρατηρητές.
7. Το Συνέδριο νομιμοποιείται όταν παρευρίσκονται το 50% + 1 των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων.
8. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων/Κοινοτήτων που έγιναν μέλη 2 μήνες πριν από το Συνέδριο. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο οι παρευρισκόμενοι νόμιμοι αντιπρόσωποι, εκλέγεσθαι, όλοι οι νόμιμα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο.
9. Τα τακτικά μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. συμμετέχουν στο επόμενο τακτικό Συνέδριο μόνο με δικαίωμα λόγου.
10. Τα υλικά του Συνεδρίου στέλνονται 15 μέρες νωρίτερα στους Συλλόγους/Κοινότητες για να τα έχουν οι αντιπρόσωποι.