[Δυστυχώς μόνο στα σουηδικά] Förvaltningsrättens Dom om statligt bidrag till GR, 2019-09-16

De självutnämnda firmatecknare för Grekiska Riksförbundet (GR), Vasilios Lazaridis och Moissis Nikolaidis, oktober 2018 ansökte om statligt bidrag till GR för 2019.
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) avslog deras ansöka 2019-01-11 för att MUCF gjorde bedömningen att Vasilios Lazaridis och Moissis Nikolaidis inte var GRs firmatecknare utan GRs firmatecknare var Nikolaos Konstantinidis, Vasilios Lazaridis, Moissis Nikolaidis och Ioannis Nikolaidis alla fyra tillsammans.

Nikolaos Konstantinidis och Ioannis Nikolaidis kontaktade Vasilios Lazaridis och Moissis Nikolaidis och föreslog ett möte så att alla fyra tillsammans skulle underteckna ansökan för att följa MUCFs rekommentation och bevilja det statliga bidraget till GR.

Vasilios Lazaridis och Moissis avböjde förslaget och istället valde att överklaga MUCFs beslut till Förvaltningsrätten!!!

Förvaltningsrätten beslutade den 2019-09-16 att avslå överklagan.

Vasilios Lazaridis och Moissis Nikolaidis fullmedvetna skadade ekonomiskt GR och dess Medlemmar på ca 350 000 kr.

Utdrag ur Förvaltningsrättens Dom i PDF