Stadgar efter 21a Kongressen

Artikel 1
Namn:
Omospondia Ellinikon Silogon ke Kinotiton Souidias (OESKS)
Grekiska Riksförbundet i Sverige

Artikel 2
Riksförbundet har sitt säte i Stockholm

Artikel 3
Riksförbundets mål är:
1. att bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella identiteten inom ramen för ett multikulturellt svenskt samhälle.
2. att samordna, stödja och presentera medlemsföreningarnas arbete.
3. att representera greker i Sverige och hjälpa till med att lösa deras problem.
4. att motverka rasism och främlingsfientlighet både i samhället och i arbetslivet samt uppnå jämlikhet med landets befolkning.
5. att kämpa för nationella och samhälleliga grekiska frågor samt skapa opinion både i Sverige och internationellt.
6. att medverka i aktiviteter som värnar freden och förbättrar miljön.

Artikel 4
Riksförbundet och dess medlemmar, Kommuner-Föreningar är partipolitiskt oberoende.

Artikel 5
Medel för att uppnå målen:
1. Riksförbundet samarbetar med myndigheter, organisationer och enskilda personer både i Sverige och i Grekland för att förverkliga målen
2. samarbetar med andra invandrarorganisationer i Sverige för att föra fram gemensamma frågor
3. samarbetar med grekiska organisationer i Europa.
4. massmedia
5. Riksförbundet använder sig av varje annat lagligt medel som anses vara till gagn för dess angelägenheter.

Artikel 6
I Riksförbundet kan varje grekisk förening och kommun i Sverige bli medlem under förutsättning att:
1. den har minst 15 inskrivna medlemmar och organ som är demokratiskt valda.
2. har en demokratisk struktur
3. den accepterar Riksförbundets stadgar
4. den ansöker skriftligt om att bli Riksförbundets medlem
a. ansökan handläggs av Riksförbundets styrelse.
b. har styrelsen avstyrkt en ansökan, tas ärendet tillhandläggning av Kongressen i de fall den ansökande föreningen eller kommunen begärt detta.
5. den har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot Riksförbundet.
a. Riksförbundets redovisningsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
b. Riksförbundets medlemmar skall fullgöra sina ekonomiska förpliktelser under tiden 1 januari - 15 december.
c. tillsammans med medlemsavgiften bifogas från respektive medlemsförening, aktuell medlemslista innehållande medlemmarnas namn och adresser.
d. denna medlemslista behandlas konfidentiellt (listan varken överlämnas till någon eller publiceras).
e. tillsammans med valresultatet på medlemsföreningarnas representanter i Kongressen, bifogas lista innehållande namn och adresser till de medlemmar som deltog i valet.
f. de medlemsföreningar som inte uppfyller dessa villkor utesluts automatiskt.
g. möjlighet att åter bli medlem i Riksförbundet finns, då artikel 6 i Stadgan uppfylles.
6. de inte samtidigt är medlemmar i en annan förening eller kommun som också är medlem i Riksförbundet.
7. i Riksförbundet får endast en förening eller kommun i varje svensk kommun bli medlem. Undantag görs för följande kommuner: Gislaved, Anderstorp och Helsingborg, vilka redan har två kommuner samt Stockholm, som har tre föreningar (Stockholm, Norra Stockholm, Södra Stockholm).
8. föreningar som finns och har aktiviteter i Sverige och som bygger på härkomst från olika landskap i Grekland, kan bli medlemmar i Grekiska Riksförbundet , dock endast en förening i varje svensk län.


Artikel 7
Riksförbundets organ är:
1. Kongressen, (Synédrio), som är högsta beslutande organ och fattar Riksförbundets policybeslut.
2. Styrelsen (Diikitiko Simvoulio, DS).
3. Revisorer (Exelengtiki Epitropi, EE).

Artikel 8
Ordinarie Kongressen
1. Ordinarie Kongress hålls vartannat år under april månad. Kallelse till medlemmarna måste skickas 3 månader i förväg.
2. Varje medlem, förening eller kommun, har rätt att skicka ett antal representanter till Kongressen , beroende på antal medlemmar som röstade vid val av representanter till Kongressen och enligt följande regel: för mellan 10-20 röstande medlemmar väljs en representant och en för varje åtföljande tjugotal.
3. Föreningens eller kommunens representanter måste väljas av föreningsstämman och med proportionellt valsystem. Rätt att rösta och bli vald som representant till Kongressen har alla som är medlemmar och har erlagt årsavgiften.
4. Föreningarnas årsmöten för val av representanter till Riksförbundets Kongress skall äga rum mellan 1 februari och 30 mars. Medlemsföreningens eller kommunens styrelse kallar föreningens medlemmar och Riksförbundet skriftligt, minst 15 dagar i förväg och meddelar datum, plats, tid för val, liksom datum för registrering av medlemmar, sista datum för registrering för deltagande i valet samt om rätten att bli vald.
5. Föreningens eller kommunens val av representanter till Riksförbundets Kongress sköts av en valkommission. Varje grupp i föreningen eller lista som deltar i representantskapsvalet har rätt att utse representanter i valkommissionen och delta i dess arbete med lika många medlemmar.
6. Till val av representanter på Riksförbundets Kongress är det inte tillåtet att rösta genom fullmakt.
7. En förening eller kommun får skicka representanter till Kongressen om minst 10 av dess medlemmar har röstat vid representantskapsvalet. Om färre än 10 har röstat får de valda delta i Kongressen som observatörer.
8. Kongressen är beslutsmässig om minst 50% + 1 av stadgeenligt valda representanter är närvarande.
9. Rösträtt har representanter från kommuner och föreningar som är/blev Riksförbundets medlemmar senast två månader före Kongressen. Rätt att rösta har endast närvarande valda representanter, medan rätt att bli valda har alla stadgeenligt valda representanter till Kongressen.
10. Ordinarie medlemmar i den avgående styrelsen deltar i Kongresserna endast i debatten.
11. Underlag för beslut av Kongressen skickas till representanterna minst 15 dagar i förväg.


Artikel 9
Extra Kongress kan sammankallas:
1. om majoriteten av Riksförbundets styrelsemedlemmar begär detta, d.v.s. 5 av 9.
2. om 50% + 1 av Riksförbundets medlemmar genom allmänt medlemsmöte begär detta.
3. Kongressen sammankallas av Riksförbundets styrelse inom tre månader från det datum som ansökan med de frågor som ska tas upp har lämnats in.
4. vid en Extra Kongress representeras Riksförbundets medlemmar genom de personer som valdes vid ordinarie föregående Kongress och vid förhinder genom valda suppleanter.

Artikel 10
Kongressens uppgifter:
1. en övergångsstyrelse granskar eventuella invändningar. Övergångsstyrelsens beslut är bindande för Extra Kongressens slutgiltiga sammansättning. Riksförbundets styrelse anför Kongressen tills Kongressen ha valt ett presidium.
2. Kongressen tar del och fastställer styrelsens redovisning och beslutar i fråga om revisionsberättelse.
3. röstar (godkänner) eller ändrar Riksförbundets stadgar. Stadgeändringar kan beslutas med två tredjedelsmajoritet (2/3) av närvarande representanter.
4. väljer Riksförbundets styrelse (DS) och revisorer (EE).

Artikel 11
Valsystem
1. Riksförbundets organ väljs med enkel majoritet liksom suppleanter.
2. Under andra dagen på Kongressen upprättas vallistor som lämnas in till presidiet, undertecknade av listans ledare. Presidiet kontrollerar att kandidaterna och listan är stadgeenliga.
3. Faktorn för fördelning av varje plats fastställs genom att dela antalet giltiga röstsedlar med antal platser. Under första omgången fördelas platserna mellan de som har uppnått faktorn. Under andra omgången fördelas återstående platser mellan de listor som har flest återstående icke-fördelade röster. Om överblivna röster mellan två listor är lika stora tilldelas platsen till den lista som har fått flest röster. Vid jämnt antal röster lottas platsen mellan dem. Detta görs av valkommittén.
4. Om en styrelsemedlem avgår ersätts den av nästa person från samma lista.
5. Valsedlarna får inte innehålla partinamn.

Artikel 12
Valkommitté
1. Valet sköts av en valkommitté som består av fem personer som väljs av Kongressen med enkel majoritet. Alla listor som deltar i valet har rätt att utse egna observatörer.
2. Kommittén väljer en ordförande och en sekreterare.
3. Valet grundar sig på röster av närvarande valda representanter som utgör den slutgiltiga sammansättningen av Kongressen.
4. Kommittén upprättar ett protokoll av valresultatet som undertecknas av samtliga kommittémedlemmar och överlämnas till ledaren för den lista som har fått flest röster.
5. Invändningar mot giltigheten av val till Riksförbundets organ undersöks utan dröjsmål av Kongressen valkommitté.


Artikel 13
Styrelsen (Diikitiko Simvoulio, DS)
1. Styrelsen består av 9 medlemmar och väljs av Kongressen på två år.
2. Under styrelsens första sammankomst väljs genom hemliga val och absolut majoritet: en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, ansvariga för utbildning, kultur, kvinnofrågor, idrott, tidskriften, kulturhuset och kontaktman med de Grekiska Ungdomarnas Riksförbund.
3. Styrelsen håller ordinarie sammanträde minst varannan månad.
4. Styrelsen sammankallas av ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren.
5. Styrelsen sammanträder i plenum om minst 5 av dess medlemmar är närvarande.
6. Styrelse sammanträdet leds av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren eller den till åldern äldste av styrelsemedlemmarna.
7. Sammanträdes protokoll förs av sekreteraren eller en annan medlem som utses av styrelsen vid det aktuella sammanträdet.
8. Suppleanterna deltar vid styrelsesammanträde, men har endast rösträtt när de ersätter en ordinarie medlem.
9. Riksförbundets styrelse granskar och beslutar om medlemsföreningar eller kommuner uppfyller de gällande stadgarnas villkor för val av representanter. Styrelsen har rätt att närvara vid föreningens eller kommunens årsmöte samt möte för val av representanter, dels om detta anses vara nödvändigt, dels om åtminstone en styrelsemedlem har begärt det.
10. Styrelsen granskar och beslutar om eventuella invändningar och upprättar en lista över representanter, vilka bildar den preliminära Kongressen. Invändningar till Förbundets Kongress skall vara Styrelsen till handa senast två veckor innan Kongressen skall äga rum (dvs till Styrelsens sista sammanträde). I annat fall kommer inte invändningarna att behandlas vid Kongressen.
11. Styrelsen har möjlighet att bilda ett presidium, vars befogenheter fastställs genom en intern ordningsstadga, som beslutas av styrelsen vid ett ordinarie sammanträde och gäller till nästa ordinarie Kongress.
12. Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin.

Artikel 14
Riksförbundets styrelse får vid behov bjuda in alla intresserade till ett rådgivande möte.

Artikel 15
Revisorer (Exelengtiki Epitropi, EE)
Revisorsgruppen består av tre medlemmar som väljs av Kongressen. Gruppen väljer en ordförande som är sammankallande. EE granskar räkenskaperna var sjätte månad och publicerar rapporten i Riksförbundets tidskrift samt presenterar revisionsberättelse vid Kongressen.


Artikel 16
Arbetsgrupper
Riksförbundets styrelse kan bilda arbetsgrupper att arbeta med olika frågor och arbetsuppgifter. Grupperna betraktas som stödgrupper till styrelsens arbete. Riksförbundets styrelse kan tillsätta en kommitté som består av representanter för förbundets olika grupper, vilken i samarbete med styrelsen, har ansvaret för kontrollen av valprocesserna i förbundets medlemsföreningar.
Kvinnogruppen har en egen styrelse.

Artikel 17
Grekiska Kulturhuset i Stockholm
Riksförbundets styrelse ombesörjer att Stiftelsen "GREKISKA KULTURHUSET i STOCKHOLM" fungerar korrekt och bidrar till utvecklingen av dess verksamhet.

Artikel 18
Riksförbundets ekonomi består av:
1. medlemsavgiften
2. bidrag från myndigheter och organisationer.
3. gåvor och inkomster från Riksförbundets aktiviteter.
4. andra inkomster som inte står i motsats mot Riksförbundets mål.

Artikel 19
Uteslutning av medlem
En förening eller kommun som är Riksförbundets medlem kan uteslutas om dess aktiviteter står i strid med Riksförbundets mål och bryter mot dess stadgar. Om antalet medlemmar i föreningen eller kommunen har sjunkit under 10. Styrelsen fattar uteslutningsbeslutet, vilket skall underställas kongressen för godkännande.


Artikel 20
Upplösning av Riksförbundet
Riksförbundet upplöses automatiskt om dess medlemmar har sjunkit till 2 eller Kongressen beslutat på frågan med tre fjärdedelsmajoritet (3/4) samt fördelningen av riksförbundets tillgångar.

Artikel 21
En förening eller kommun som är medlem har rätt att lämna Riksförbundet efter skriftlig ansökan med bifogad handling som visar beslut från dess årsmöte om ett utträde från Riksförbundet.

Artikel 22
Riksförbundet överlämnar med förtroende efterlevnaden av de aktuella stadgarna till medlems-föreningarna och kommunerna och litar på deras goda vilja och samarbetsanda som ska bidra till ett väl fungerande Riksförbund.

Dessa stadgar har beslutats av Riksförbundets Konferens den 31 oktober 1976 och kompletterats vid 3:e Kongressen den 6:e maj 1978, vid 4:e Kongressen den 17:e och 18:e november 1979,
Vid den 5:e Kongressen den 23:e och 24:e maj 1981, vid 6:e Kongressen den 21:a och 22:a maj 1983 samt vid konstituerande Kongresser 29:e november 1986 och 10:e maj 1991.
Stadgarna rättades vid 11:e Kongressen den 25:e april 1993.
Stadgarna ändrades vid 12:e Kongressen den 8:e och 9:e april 1995.
Ändringar gjordes vid 13:e Kongressen den 15:e och 16:e februari 1997.
Ändringar gjordes vid den 17:e Kongressen den 16:e och 17:e april 2005.
Ändringar gjordes vid den 18:e Kongressen den 28:e och 9:e april 2007.
Ändringar gjordes vid 19:e Kongressen den 2:a maj 2009.
Ändringar gjordes vid 21:a Kongressen den 5:e och 6:e april 2014.