GRs nya presidiet 2018-05-27

Efter Riksförbundets 23e Kongress den 21-22 april 2018 fick Nikolaos Konstantinidis uppdraget av Valkommittén att kalla alla styrelseledamöterna till ett konstituerande styrelsemöte, enligt Riksförbundets stadgar artikel 12.4 som ledare för vallistan som fick flest röster.

Två ordinarie konstituerande styrelsemöte 5 och 27 maj 2018 gav inget resultat, styrelsen kunde inte konstitueras, alltså välja ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Då, den 27e maj, beslutade samtliga nio styrelseledamöterna att använda sig av artikel 13.11 i Riksförbundets stadgar att bilda ett presidium (organisationskommitté), vars befogenheter fastställs genom en intern ordningsstadga, som beslutas av styrelsen vid ett ordinarie sammanträde och gäller till nästa ordinarie Kongress.

Styrelsen beslutade följande:

”Val av en organisationskommitté av Styrelsen som ska ha ansvaret för att hantera Riksförbundets aktuella frågor samt huvudansvaret för att genomföra en ny ordinarie Kongress med demokratiska processer (inte riggade) senast april 2019. Kommittén kommer också att fungera som firmatecknare i samråd med alla vallistor. Kommittén självklart är ansvarig inför styrelsen.”

Följade styrelseledamöter valdes till organisationskommittén:

  1. Nikolaos Konstantinidis
  2. Vasilios Lazaridis
  3. Moissis Nikolaidis
  4. Ioannis Nikolaidis

Organisationskommittén som valdes och den interna ordningsstadgan som beslutades i den ordinarie konstituerande styrelsemöte den 27 maj 2018 gäller fram till Riksförbundets nästa Kongress, den 24e. Inget beslut som fattas efteråt i ett extra inkallat styrelsemöte kan ändra på det för att beslutet skulle strida mot Riksförbundets stadgar och därför vara ogiltigt